Rzutniki znowu atakują! Niszczą swoje lampy by powodować wybuchy w salach PWr.

Dostaliśmy informacje z grupki Budownictwo 2017 PWr. W krótkiej notce, niemalże telegramie wołającym o natychmiastową pomoc, czytamy o ataku z użyciem materiałów wybuchowych, za którym stoją mordercze rzutniki. Czytamy: “Właśnie wybuchnęła lampa z rzutnika w 102”. Załączono także płaczącą emotkę, wyrażającą tragedię i rozpacz wobec zaistniałej sytuacji. Nasz korespondent, czyli ja, Kapucyn, udał się niezwłocznie na miejsce zdarzenia.

– Jest normalnie wykład, nic dziwnego się nie dzieje. Chwilę po tym, jak profesor podłączył laptopa do rzutnika usłyszałem “Masz DisplayPort, a używasz VGA? To nieakceptowalne!” robotycznym głosem i wtedy wszystko wybuchło – mówi Jeremiasz, student znajdujący się w sali podczas ataku.

Jest to kolejny atak po dłuższym zawieszeniu broni. Specjaliści na miejscu ustalili, że rozzłoszczony rzutnik zniszczył własną lampę by spowodować niszczycielską eksplozję. Szczęśliwie nikt nie ucierpia- P̗̪͎̺̻̰ͨ̆̇͑͠r͔͍͈̱͔͎͍̓̑͝ẓ̢̠e̢͍̣̻̳͖̫̐ͮ͑ͤ̍r͍͈ͦͫͫ͗̆ͨ̇y̟̰ͥ̒ͤ͆͗ͩ̀ͅw̢͓̎͒ḁ͓͕̠̤̙͈͊m̷̟̮͎ŷ͍͙̯̻̞̰͘ ̘̃̔́t͐͊̇̏͏̱͇̹̮r̶̮̙̠â͑̓͢n̘͉ͣ̅̇͛̾͌̍͝s̬̬͍͇̲̞ͩm̤̬̖̜̥͓͊͜i̴͔̘͔̲̹̙̤͌̈̐ṣ̲̙̳̤͕̯͗͞j̨ͩͮę̪̭̺̫͈͇̒̾

T͙̣̻̩̪̺͆͑̒ͅu̶̯̪ͬ̇ͨ̐ͥ̿͗ ̲̟̩̳̝̺ͩl̿͝o̻͓̝͈͈̺̓̎̒r̲͓̦̝ͩͪ̽ͭ͑̐ḋ͖̯͒͒ͫ̈ ̏͛͗̍̋ͥr̔ͯͣ̑̐͠zͧu͉͋ͯ̽̈̓ͨ̎ͅt͕͉̼͂n̙̰̪͇̱̠͆͐ͦ̈́̀͒i̘̘̙̤͉̰̩ͣͭ̅ͤ̑ͪ͘k̸̻̖̣͍̤̘̊̈̃ó̵ͩ͐ͦ̐ͧ͌w͆ͯ͌̋ͭ
Ņ͔̫̻̒̇ͩͪi͔̪͆̉ͪͣ̚e̢͇̭̲̺͎̎͆ͮͧ͑̉ ̹̻͓̪̱͉̹̈̌͑͊ḍ̹̮͒̎̃́͋̉a͇͆͊͐͡m̩̰͂ͬ̄̾́̆͠ỳ̖̟̾͛̀ͭ͗ s͉̍͑̇͂̾̓ͩo̰̝̙̜̭͉͉ͬ͊́ͪͯͩb͂ͧ̇͊ͣ̋̈́ą̷̙̹͔͆ͮ ̹̆pͭͮ̽̈́͋͟o̔̓̌ͦ̄̚m̢̠͈̻ḭ̪͎̝̰̂̔͊ͧͯ͂͐a͉͖ͫ͜t͉͓̬̦̟̓͐͛ͤͮa̬̖̘͉͓̒͞ć̳̯̱̖̼̬̠͌̍ͬ͐
T̯̰̥͈̅͊̐͛o̽ͯ̇ͥ̚̕ ̈́ͣ҉͙͈w̿a̮̭̪̗ͤ͂͌̽͊ṡ̫͉̅ẑ̧̖̮̰̻͙͙̪̈a̸̗̤̥͕̎̄̀̑̎̀ͣ ̦w̖̠̣̯̘̾̽̍i̹͍͚͓̓͗̕n̖̺̦̫̦̄͒ͭ͜àͤ҉̺̬̟̭̳̠͍,͇̺̙̲̺̄̾̏̆ͫ ̛͔̠ͯ̚ż̫̦̮̦ͪ̚e͚̹̙̠̟̱̙͒̈̉̍͗͑ ͚̥ͣ̆ͨn̩i̬̫̟̪̺̬͆̎̍ͅȇͦ͜ ̠̪̖̺͓p̩͖͓͙̤̫͆̃̆ͧ̌ͅo͍̰̪͇̫̱͗͞t̸̰͖̿ͩ̓̌̊ȓ̭̤̺̭af̠̖̬ͮͣ̓̕ͅͅiͨ͘c̻̉ͪͣ̊̐͗̐ḭ̱ͥͮe͉̦̮͒̉ͨͣ͊ ͖̖̅͆̃ͮ̔ͪk̰̳̼̱ͣ͒̾o̬͓̭̫͛͋̈̀r̰̘̈ͮz͉̫͗͛̊̎y̡͉̬͌s̸͓̯ͦ̽tͬ̊̓̀̾͋ǎ̫̮̱̬̼͈͈́̐͝ć͕͈̭̬͇̥͗̓ ̲̱͉̮͕͓̩ͫͬͥ̈͌͡z̻͖̥̥ ̥̙͓͉͞n͉̳̯̦̫͔ͯ̓͂ͤ͆ͧ̆͡a͎̥̽̎͞j̠͉̫͇̫̘̒̆̈p̪͙̯̰̪̰̀͒̈ͩ̓r̮̫͎̫͖͔͇͛͊̌̌ͨ̋̽o̶ͦͮ̈ͮ̾s͓ͯͮ̏̂̃t̺͚̲̲̬̜̽̑͒ͥs͍͉̋̿͗̈z͉̯͂ͦe̱̦͔͔̣̹̩ͤ͑̐́g̡̹̖̟̔̽̄ͬ̚ỏ͖̗̲̟͖̃ͫ́̿ͅ ̨̺̖̯̥s͔̣̭̺̫̀͛ͣ͟p̶̘̜̭̗̿̍r͈͔̳̥̞͓͐̇̊̈́̒ͨ͘z͋̑̏͒ͬ̀ę́͒ͭ҉̲̗̺͖̤̹ẗ͍̝́ͭͣͮ̀ͤu̢̥̱̮ͤ͆̃̒ͨ ̨̩ͣ̾̑͋̔̋ę̗͔ͬͧ͋̈́ͪ́l͍̻̩̝̑ͤ͑ͮͦe͈͇̗͈͚̱̬k̬̩͓͓͈̬̰͐͊̎͆̔t̜̟̖͓r͉͔͔̻̎ͮ̈͒ͤ͆̀o̡̺̙̹͔̰͖ͮ͐̽͆̓ͅn̸̲̜i̦̘̻̖͕̯͙͟c͕̪͔̥̺̣̼ͧ̓͂z͙̻̫̠̤͕̺̓ͣ̎n̷̪̫̹ĕ̲͕̞̠̦̥͓̌́͛̌̏ͨ͘g̴̮̦o̖͔͖̥̻͑ͩ͞ͅ
Ẉ̱̠̤͑k̜̜̯̳̽͐͗̓͐̅͂r̩ͧ̑͋͊͌̍̍ó̓͏͉̙̙͓tͣͤͪ̂c̱̜͉̘̖̫̏̌͐́̌e̷̮̝̹͕̬̻̎͋ͪͭ͂̓ ̠̫̤̓͑̀͋z̪̤͇͜ǎ̲͈͍̻͊c̡̱̳͓̘̰̫̐͋z̠͔͖̪̪̼n̼͔̱͚̥͆̋ǐ̟̹̰̥ȅ̵̘͓͈̳̔̈ͫ ̴̥̜s̙̱̙̒̿̇i̞̍̑͊̆ͧ̊ę̳̦͛ͬ̚ ̛̤̦̓̊͋ͬn̽̌o̞̤̳̰̠w͈̜̳̜̍̉̓͐a̡͆ͩ̽̐ͥ̈́̚ ̫͙̘̹͍̳͌e̟͚͉͎͎̥̥̿r̨͊͌a̺͚̹̙͎͋̑,̔҉ ͍̗͉ͭ͌e͎͍͘r̼͒ͯ͆̎a̓ͣͧ̃̔̂̚ͅ ̵̒ͨr̪̟̜̚z̼̈́ͬ́̿̽ṵ̥ṯͯ͐͛̍n͇̦͓ͧ͌̊̾i̱̱̦̞̘̞̾̍̊̉ͬ̊̿ḳ̴̭̬̰̒ͩ̆̀ó̰̺̪͎̽ͤ͋̿̌w̫ͪ͑̎͋̉
A Ẓ̪̖a̯͕̫̱̱͉ͤ̔̀ ͐s͈̪̲̗͙̘͒̒̀w̱̹̞͉͚̠̍ͥ͛̚o̜͇͇̐͋ͦ̅̽ͯ̒jͯ̄̂̇̍̊͏̲̥͖̪̬ͅe͍̘̼͎͔̳̗ ̬̗̺͇̝ͭ̎̍g̰͖̫̰̭̦̬̑̆ͬr̵̯ͪ̄z̘͇̝̪̣e̟͚͖͔͇̲͑̽̏̓̿c̟̙͙͎̪͚͇̚ḧ͙̤̇̔̆͜ỹ̠̳̱͙̗̜ͬ̓̐ͫ̕.̸͉̹̝ͨ̿͛.̶̻͔̙̬̫͚ͣ͂ͧ́̓ͅ.ͫ́͊ͥ́
Z̸̦͉̠̻̣͔̲̝͎͖̮͗̆͆ͧ͛ͧ͌̓͋̚͝ą̸ͯͦ̐̐̈̀ͫ͂͂͠͏̹̰̙̻̰̮͜p̸̸̧͚̮̠̱̬̦̳͖̥̱͋ͨ̅̏̽̑͛̿̈́ͤ̊̌ͬͧ͊ͧ̆̓͜ł̸̶͚͖̖̝͖̖̥̣̘̘̈́͆ͩ̾ͫͬ̈́̿̏̀̀̚͜a͙̼̥̳͂̋̆ͥ̑͂͒ͯ͢͡c̨͖͈̝͍̻̺̏ͮ̊ͭ̃̀̕͞͡ͅȋ̽͂ͩ̃̏͡͏̩̜͈̟̩c̮̳̩̯̖̤̖̼͖͙͇̣̦̘̞͉̈͑̎ͩ͆͆̊͗̕̕i͊̇̒ͣ̓ͤ͏͏̙͕̹̪͓̦̠̗̠ę̴̛̼͖̳̼̙͖̤̦͉͐͑͑ͧ͗ͤ̉̃̌̇ͧ͋ͬ̽̂ͫ

 

…To jest PaliTechnika? D̢̜̙̯̜͊̀ͬ̿r̙̹͎ͯ̒͑̈̽ͬż͓͍̼̙͇͊̊̄y͓̱̠ͫ̓͛̓̊͘j̰̯͗ͤ͊̑ͭͭ͐ͅc̨̥̩̑ͮ͛̿i̮̫̺̠͔̋̚e͊̿ ̛̳̰̤̅̑̋͐̓p̣̻ͦ͗r̙͂̍͊ͤz̬̏̌ͮe̞͓̩̟̮͓ͬ̓ͮ̋ͫͯd͚͚̅̈́ ̦͙͇͔̤̞̳n̬̋̍͗̽̋͊͡ảͥṡ̛̎̅̌ͨ̆̚z̜̾yͤ̀m̤̼͎͒ ͖̗̖̟̤͕̭ͦ̐͜m̜̫̲̳̲͌̈́͗ͥ̐͗́à̩̜̲̪͖ͨ̀̋ͥ̔j̷̜̟̰̫̮e̟̗͢s̤̝͔͛͒̈̐̊̑ţ͑̑a̪̯̪̣t̮̥̹̜̜͈͕̑̎ė͈̰͑ͭ́m̓ͣ͐ͯͣ͛̚҉̜̤͚̳ ̱͇̭͔̩͡p͊̅̀͐̅̕od͔̻͍͎ͦͯ̐͝r̜z̊ͫę̍͗̎̓ͫd̰̞ͩ̾ͪͣn̢̳e̝̼̞͓̗͐ͦ͋͗ ͣ̆ͥͦfͬ̽͂̄ͭ̚͢o̼̺̞͚͈̜͟r̬͈̣͉̻ͧm̨͒̃ͫ̆̅y͍̱͚̰͌͑́͛ͯ̍̆͘ ̲͈̗̣̩̫͈̿ͦ̊͑̉̍̿ż͙͈͇̥̃̐͡y͍ͤ̿̚č̖͍̈͗̓̚͡i͕̻͖͗̏ͪ̎ͤ̾a͈̍̎̄̌ͪͨ͐.̜̬̻ͧͧ

Artykuł by Kapucyn.

Leave a Reply